Gornji Čret

Općenito o zoni

Ukupna površina zone: 45,0 ha
Površina zemljišta slobodnog za prodaju: 30,75 ha
Cijena zemljišta: za kupovinu zemljišta 120,00 kn/m2, za pravo građenja 0,50 kn/m2 mjesečno

Udaljenost

Središte Križevaca – 2 km
Koprivnica – 33 km
Zagreb – 62 km

Prometna povezanost

Udaljenost do autoceste: direktni izlaz s autoceste u zonu, u izgradnji
Udaljenost do željezničke pruge: uz zonu se nalazi željeznička magistralna pruga I. reda, postoji mogućnost kolosječnog priključka na industrijski željeznički kolosijek svake pojedine parcele.
Udaljenost do najbliže zračne luke: 60 km
Udaljenost do najbliže pomorske luke: 215 km

Moguće djelatnosti

Predviđene djelatnosti:
Poslovna namjena:
upravne, uslužne, komunalno-servisne, te trgovačke (upravne zgrade, poslovni hoteli, komunalne usluge i servisi, prometne zgrade, javne garaže i parkirališta, benzinske postaje, ugostiteljstvo i zgrade za zabavu, razne uslužne djelatnosti, prodavaonice robe široke potrošnje)
Proizvodno - poslovna namjena: proizvodno-industrijske djelatnosti (proizvodni pogoni i kompleksi), proizvodno zanatska namjena (malo i srednje poduzetništvo), te sve vrste poslovnih djelatnosti komunalno servisne, trgovačke i uslužne namjene.

Naknade za priključke

Električna energija: prema važećem cjeniku distributera: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Plin: prema važećem cjeniku distributera: Radnik plin d.o.o.
Voda: prema važećem cjeniku distributera: Komunalno poduzeće Križevci
Kanalizacija: prema važećem cjeniku Komunalano poduzeće Križevci

Poduzetnici u poduzetničkoj zoni

U poduzetničkoj zoni GORNJI ČRET posluje 1 poduzetnik:
1. Tehnomontaža d.o.o.

Poticaji Grada Križevaca  Nacionalne poticajne mjere

Poticaji Grada Križevaca 

Olakšice plaćanja poreza na tvrtku: oslobođenje plaćanja u prvoj godini poslovanja 100%, u drugoj godini poslovanja 75%, u trećoj godini poslovanja 50%. Ovo oslobađanje ne odnosi se na pravne i fizičke osobe koje otvaraju objekte ugostiteljske djelatnosti, odnosno trgovine mješovitom robom. Postojeći poduzetnici koji su u prethodnoj godini povećali broj zaposlenih do 10 radnika, oslobađaju se poreza na tvrtku 25%, do 25 radnika oslobađaju se poreza na tvrtku 50% te više od 25 radnika, oslobađaju se poreza na tvrtku 100%.

Olakšice u plaćanju komunalne naknade: pravne i fizičke osobe za novoizgrađene objekte u zonama ostvaruju pravo umanjenja komunalne naknade i to 100% umanjenja u prvoj godini poslovanja, 75% umanjenja u drugoj godini poslovanja, 50% umanjenja u trećoj godini poslovanja i 25% umanjenja u četvrtoj godini poslovanja.

Ostale olakšice (oslobađanje plaćanja dijela komunalnog doprinosa): za gospodarske objekte obujma od 1000 m3 do 5000 m3komunalni doprinos umanjuje se 25%, više od 5000 m3 komunalni doprinos umanjuje se 50%. Uz prethodna umanjenja poduzetnicima koji grade objekte u zonama, komunalni doprinos umanjit će se za još dodatnih 10%.

Dodatne olakšice: u cijenu zemljišta uračunata je i angažirana snaga na parceli od 2.500 m2 od 10 kW, na parceli od 5.000 m2 20 kW i parceli od 10.000 m2 40 kW električne energije, odnosno proporcionalno površini koju poduzetnik kupi ili zasnuje pravo građenja.

Nacionalne poticajne mjere

1. Poticaji za mikropoduzetnike
Za investicije mikropoduzetnika u visini protuvrijednosti od minimalno 50.000 EUR-a, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od pet godina od početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta u razdoblju od godine dana nakon početka investicije.
Porezni poticaji mogu se odobriti i bez otvaranja novih radnih mjesta uz uvjet da poduzetnik provodi modernizaciju tehnološkog procesa postojeće proizvodne linije ili pogona. Poduzetnik ima obvezu, tijekom razdoblja korištenja poticajnih mjera, očuvati jednaki broj radnih mjesta koje je imao u trenutku podnošenja prijave, a ne kraće od tri godine od početka korištenja poticajnih mjera.

2. Porezni poticaji
Za investicije u visini do 1 milijun EUR-a, investitoru se umanjuje stopa poreza na dobit za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina od početka investicije uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta, za investicije u visini od 1 – 3 milijuna EUR-a za 75% u razdoblju od 10 godina uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta, te za investicije preko 3 milijuna EUR-a za 100% u razdoblju od 10 godina uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom.

3. Carinski poticaji
Kod uvoza investicijske opreme/strojeva koji su dio opravdanih troškova investicije, investitor se oslobađa plaćanja carine na uvezenu robu.

4. Poticaji za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom
Ako investitor otvori nova rada mjesta povezana s investicijskim projektom u županijama gdje stopa nezaposlenosti iznosi do 10%, odobrit će mu se bespovratna novčana sredstva u iznosu od 10% od iznosa troškova otvaranja novog radnog mjesta, a ne više od 3.000 EUR-a  po novootvorenom radnom mjestu, u županijama gdje stopa nezaposlenosti iznosi između 10% i 20%, sredstva u iznosu od 20% od iznosa troškova otvaranja novog radnog mjesta, a ne više od 6.000 EURA-a po novootvorenom radnom mjestu, te u županijama gdje stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, sredstva u iznosu od 30% od iznosa troškova otvaranja novog radnog mjesta, a ne više od 9.000 EUR-a po novootvorenom radnom mjestu.

5. Poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom
Opće usavršavanje namijenjeno je stjecanju općeg znanja koje se koristi na sadašnjem ili budućem radnom mjestu, prenosivo je kod drugih poduzetnika ili djelatnosti i znatno poboljšava mogućnost zapošljavanja radnika.
Intenzitet potpore u slučaju općeg usavršavanja ne može prelaziti 60% za velike, 70% za srednje i 80% za male poduzetnike od iznosa opravdanih troškova usavršavanja.
Posebno usavršavanje namijenjeno je stjecanju teoretskog i praktičnog znanja upotrebljivog na sadašnjem ili budućem radnom mjestu, neprenosivo je ili ograničeno prenosivo kod drugih poduzetnika ili djelatnosti. Intenzitet potpore u slučaju posebnog usavršavanja ne može prelaziti 25% za velike, 35% za srednje i 45% za male poduzetnike od iznosa opravdanih troškova  usavršavanja.

6. Poticajne mjere za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti
Za investicije u razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti, dodatne poticajne mjere odobravat će se za sljedeće investicijske projekte:
- za razvojno-inovacijske aktivnosti, koje utječu na unapređenje i modernizaciju proizvoda, proizvodnih serija, proizvodnih procesa te proizvodnih tehnologija, odobrit će se povećanje iznosa potpore za otvaranje novih radnih mjesta za 50%, kao i bespovratna novčana sredstva za kupnju opreme/strojeva u visini 20% opravdanih troškova, ali ne više od 0,5 milijuna EUR-a;
- za aktivnosti poslovne podrške, koje obuhvaćaju centre za odnose s kupcima/korisnicima, centre izdvojenih poslovnih aktivnosti, logističke i distribucijske centre te centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera, odobrit će se povećanje iznosa potpore za otvaranje novih radnih mjesta za 25%;
- za aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti, koje obuhvaćaju aktivnosti kreativnih usluga, aktivnosti turističkih usluga, aktivnosti upravljačkih, savjetodavnih, edukativnih usluga te aktivnosti usluga industrijskog inženjeringa, odobrit će se povećanje iznosa potpore za otvaranje novih radnih mjesta za 25%.

7. Poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta
Investicijski projekt za kojeg se odobravaju poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta predstavlja investiciju u dugotrajnu imovinu u iznosu od najmanje 5 milijuna EUR-a uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od tri godine nakon početka investicije.
Investitoru koji realizira projekt u županiji gdje stopa nezaposlenosti iznosi između 10% i 20%, odobrit će se bespovratna novčana potpora u iznosu 10% opravdanih troškova ulaganja, i to za troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili ugostiteljsko-turističkog objekta, te troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme, ali ne više od 0,5 milijuna EUR-a.
Investitoru koji realizira projekt u županiji gdje stopa nezaposlenosti prelazi 20%, odobrit će se bespovratna novčana potpora u iznosu 20% opravdanih troškova ulaganja, i to za troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja ili ugostiteljsko-turističkog objekta, te troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme, ali ne više od 1 milijun EUR-a.

8. Poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte
Investitoru koji realizira radno intenzivni investicijski projekt koji omogućuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od tri godine od početka investicije, odobrit će se povećanje iznosa potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta za 25%, za 300 novih radnih mjesta povećanje za 50%, te za 500 novih radnih mjesta za 100%.