IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Datum objave: 02.02.2018

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.12.2018

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Predmet ovog Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Sažetak: Pozivom na dostavu projektnih prijedloga 'Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a' sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se državnom potporom u smislu članka 107 (1) UFEU, odnosno potporom male vrijednosti čiji je način dodjele određen u Uredbi o potporama male vrijednosti.

DRŽAVNE POTPORE

 1. A) Regionalne potpore
 2. Regionalne potpore, dodjeljuju se za početno ulaganje.
 3. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora RH i Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 5030105/05-14-2 od 24. travnja 2014. godine) te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.
 4. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 15.000.000,00 HRK.
 5. Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakvih javnih sredstava.
  B) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova
 6. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
 7. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
 8. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu
  C) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima
 9. Potpore za sudjelovanje na sajmovima mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
 10. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
 11. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.
  D) Potpore za usavršavanje
 12. Potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.
 13. Potpore se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.
 14. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima:
 15. a) za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova, odnosno 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju;
 16. b) za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova. 4. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 000.000,00 HRK

 

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

E) Potpore male vrijednosti (de minimis)

 1. Potpore male vrijednosti iz ovog Poziva dodjeljivat će se jednom poduzetniku, kako je definirano u članku 2. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013. Potpora male vrijednosti dodjeljivat će se MSP-ovima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4.Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.
 2. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR (preračunato u HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan dodjele potpore) u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.
 3. Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za troškove implementacije sustava grijanja i hlađenja, troškove vezane za aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja te za troškove pripreme dokumentacije projektnog prijedloga - Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
 4. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50% prihvatljivih troškova.
 5. U slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika, a sukladno članku 3. stavku 8. de minimis Uredbe, pri utvrđivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica bilo kojom novom potporom male vrijednosti dodijeljenom novom poduzetniku ili poduzetniku preuzimatelju, u obzir se uzimaju sve prethodne potpore male vrijednosti dodijeljene bilo kojem od poduzetnika uključenih u postupak spajanja. Potpore male vrijednosti koje su propisno dodijeljene prije spajanja ili preuzimanja i dalje su u skladu sa zakonom.
 6. Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, sukladno članku 3. stavku 9. de minimis Uredbe, potpora male vrijednosti dodijeljena prije podjele dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje ostvario korist, što je načelno poduzetnik koji je preuzeo djelatnosti za koje je korištena potpora male vrijednosti. Ako takva raspodjela nije moguća, potpora male vrijednosti razmjerno se dodjeljuje na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika na datum stupanja na snagu podjele.
 7. Ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu te druge djelatnosti na koje se primjenjuje gornja granica od 200.000 EUR, sukladno članku 3. stavku 3. de minimis Uredbe gornja granica od 200.000 EUR primjenjuje se uz uvjet da korisnik osigura navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova, o čemu davatelju potpore dostavlja izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. Također, korist od djelatnosti cestovnog prijevoza robe ne smije premašiti 100.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine, a potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
 8. Ako bi se dodjelom novih potpora male vrijednosti premašila odgovarajuća gornja granica iz članka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013, ni jedna od tih novih potpora ne može imati koristi od de minimis Uredbe.

 

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 (dokazuje se; Obrazac 3. Skupna izjava, ostali dostupni izvori).

Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave nije niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.3 Uputa. 

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

a) C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki 2.3.)

b) J Informacije i komunikacije (osim odjeljaka koji su isključeni u točki 2.3.)

 

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:

 

 1. velikim poduzećima;
 2. udrugama i dobrotvornim organizacijama*;
 3. za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim državama članicama i trećim zemljama te upravljanje takvom mrežom;
 4. ako se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu robu (cijeli popis se nalazi na dokumentu: Uzp Izgradnja i opremanje, stranica 13-18)

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva, koje su detaljnije pojašnjene u točki  2.9. Prihvatljive kategorije troškova, su:

 1. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 2. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
 3. Sudjelovanje na sajmovima
 4. Usavršavanje
 5. Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
 6. Uvođenje grijanja i hlađenja
 7. Promidžba i vidljivost

 

Neprihvatljivi troškovi Prijavitelja:

 • Amortizacija opreme nabavljene iz bespovratnih sredstava
 • Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, troškovi garancije za predujam, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode;
 • Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti, odnosno svi koji su utvrđeni neprihvatljivima u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014)
 • Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • Investicije namijenjene kupnji ili poboljšanju plovila namijenjenih zabavi, jahti i brodova bez profesionalne posade i/ili ponude dnevnih ili dužih krstarenja
 • IT, komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje
 • Izdatak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda;
 • Izdatak povezan sa stavljanjem nuklearnih postrojenja izvan pogona ili izdatak njihove izgradnje;
 • Izdatak povezan s ulaganjem u aerodromsku infrastrukturu;
 • Kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.);
 • Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;
 • Kupnja ili zakup zgrada (ostatak se nalazi na dokumentu: UzP izgradnja i opremanje, stranica 25-26.)

 

Sva dokumentacija mora biti dostavljena elektroničkim putem, unosom u sustav eFondovi.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 28. prosinca 2018. godine.  

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 3. travnja 2018. godine.

 

 

Važni indikativni vremenski rokovi:

Rok za podnošenje pitanja za pojašnjenjem - kontinuirano od dana objave Poziva do 14. prosinca 2018. godine

Rok za davanje odgovora najkasnije 7 radnih dana od dana zaprimanja pitanja

Podnošenje projektnih prijedloga od 03. travnja 2018. do 28. prosinca 2018. godine.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava

120 radnih dana računajući od dana predaje projektnog prijedloga do donošenja Odluke o financiranju

Informativne radionice

datum i mjesto održavanja informativnih radionica bit će objavljeni najmanje 10 kalendarskih dana prije dana njihovog održavanja.

Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije: 

Obrazac 1. Prijavni obrazac;

Obrazac 2. Investicijska studija;

Obrazac 3. Izjava o usklađenosti s UZP-om;

Obrazac 4. Skupna izjava;

Obrazac 5. Infrastrukturna komponenta projekta (ako je primjenjivo); 

Obrazac 6. Izjava o dodijeljenim potporama; 

Obrazac 7. Financijska konstrukcija 

Potvrda porezne uprave da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne starija od 30 (trideset) dana od datuma predaje projektne prijave ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja; 

 

Prilozi koji su sastavni dio dokumentacije:

Prilog 1. Opći uvjeti - Nacrt ugovora

Prilog 2. Posebni uvjeti - Nacrt ugovora 

Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Prilog 4. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike zakona o javnoj nabavi (NOJN) 

Prilog 5. Plan nabave 

Prilog 6. Zahtjev za predujam

Prilog 7. Zahtjev za nadoknadom sredstava

Prilog 8. Završno izvješće i kontrolna lista

Prilog 9. Izvješće nakon provedbe projekta i kontrolna lista

Prilog 10. Minimalni sadržaj garancije za predujam

Prilog 11. Izjava prijavitelja o odricanju od prava na prigovor 

Prilog 12. Pravila o financijskim korekcijama

Prilog 13. Izjava o korištenim  potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako povezano poduzeće koje se smatra “jednim poduzetnikom”

Prilog 14. Opći uvjeti korištenja sustava eFondovi


Priloge, obrasce i upute za prijavitelje možete preuzeti na sljedećem linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ba7c381d-6a17-4b2b-a116-29b937339573

Odgovori