Često postavljana pitanja

Kako osnovati tvrtku?  Kako registrirati obrt? Kako upisati OPG? Kako osnovati zadrugu? Koji zakoni reguliraju osnivanje trg. društva?

Kako osnovati tvrtku? 

Osnivanje trgovačkog društva u obliku društva s ograničenom odgovornošću nešto je kompliciranije od osnivanja obrta.

Prvi dokument pri osnivanju trgovačkog društva je osnivački akt – to je izjava osnivača kada je jedan osnivač ili društveni ugovor kada postoje dva ili više osnivača. Osnovni sadržaj ovog dokumenta određen je propisom – Zakonom o trgovačkim društvima. Ovim dokumentom definira se naziv odnosno tvrtka i sjedište trgovačkog društva, djelatnosti, temeljni kapital i temeljni ulozi, prava i obveze osnivača i tijela (uprave, nadzornog odbora i dr.) i ostali elementi važni za funkcioniranje društva.

Prije definiranja naziva trgovačkog društva uputno je provjeriti i rezervirati naziv kod Trgovačkog suda u Bjelovaru, Šetalište I. Lebovića 42 ili na Internet adresi: https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1. Naziv mora biti različit od postojećih naziva već prijavljenih u sudskom registru, a može biti  iz hrvatskog ili latinskog rječnika ili prezime osnivača. Zakon o trgovačkim društvima za osnivački akt određuje formu koja je uvjet pravovaljanosti, to je javnobilježnički akt ili privatna isprava koju potvrđuje/solemnizira javni bilježnik.

Prijava za upis u trgovački registar koja se predaje Trgovačkom sudu u Bjelovaru treba biti ovjerena. Prijava se podnosi nakon što se sklopi osnivački akt, uplate ulozi u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom i imenuje jedan ili više članova uprave, a ako društvo mora imati nadzorni odbor onda i nakon što se izabere taj odbor. Uz prijavu za upis u trgovački registar predaje se osnivački akt, popis članova društva–osnivača, popis članova uprave, popis članova nadzornog odbora ukoliko ima nadzorni odbor, dokaz o uplati osnivačkog uloga, potpis članova uprave, izjave o prihvaćanju postavljenja i dr.

Osnivački ulog ili Temeljni kapital (trenutno je minimalni osnivački ulog 20.000,00 KN) može se uplatiti na žiro-račun koji se otvara u nekoj od poslovnih banaka u RH ili se osnivački ulog može unijeti u stvarima (oprema, repromaterijal i sl.). U slučaju kada se osnivački ulog unosi u stvarima potrebna je procjena vrijednosti stvari koje se unose u trgovačko društvo od strane ovlaštenog revizora.

Trgovački sud nakon upisa u sudski registar podatke o upisu dostavlja Narodnim novinama (NN) u kojima se objavljuje oglas o osnivanju novog trgovačkog društva. Poslove osnivanja trgovačkog društva uobičajeno je, i preporuča se prepustiti javnobilježničkom ili odvjetničkom uredu čime se znatno skraćuje vrijeme potrebno za registraciju novog trgovačkog društva.

JAVNI BILJEŽNICI U KRIŽEVCIMA

Jelić-Veršić Nataša
Baltićeva 4
Telefon: (048)682-890
e-mail: jb-natasa-jelic-versic@kc.t-com.hr

Tušek Višnja
I. Z. Dijankovečkog 7
Telefon: (048)681-700
e-mail: vtusek@inet.hr 

Nakon pozitivnog rješenja trgovačkog suda potrebno je izraditi pečat, te popuniti zahtjev za razvrstavanje po djelatnostima prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti koji se dostavlja u Državni zavod za statistiku u Zagrebu, Ilica 3, gdje će novoosnovano trgovačko društvo dobiti matični broj. Državnom zavodu za statistiku dostavlja se kopija rješenja o upisu u trgovački registar, tiskanica RPS-1 (zahtjev) i kopija uplatnice upravne pristojbe u iznosu od 55,00 KN. Prijavu državnom zavodu za statistiku potrebno je predati najkasnije 15 dana od registracije trgovačkog društva.

Prije početka obavljanja djelatnosti potrebno je ishoditi u Uredu državne uprave Koprivničko-križevačke županije, služba za gospodarstvo u Križevcima, I.Z.Dijankovečkog 12, soba 39 (dvorišna zgrada), odluku kojom se utvrđuje da udovoljava tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim propisima za obavljanje djelatnosti (dozvola za rad).

Društvo je dužno Poreznoj upravi U Križevcima, I.Z.Dijankovečkog 8 (u dvorištu) dostaviti obrazac RPO radi prijave poreznog obveznika, a najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti društvo treba izvršiti i prijavu kod HZZO (obrazac T-1) i HZMO (obrazac M-11P).

Kako registrirati obrt?

Registriranje obrta u Križevcima vrši se u Uredu državne uprave Koprivničko-križevačke Županije – Ispostava Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, soba 39 (dvorišna zgrada) u kojemu se predaju popunjeni obrasci:

 • Prijava
 • Registarski listovi RL1 (podaci o obrtu), RL2 (podaci o izdvojenom pogonu – ukoliko ih ima) i RL3 (podaci o djelatnostima)
 • Domovnica
 • Osobna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti
 • Svjedodžba završene srednje škole (preslika i original) ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određene djelatnosti.
 • Napomena: ako podnositelj zahtjeva za osnivanje obrta nema svjedodžbu završene srednje škole ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određene djelatnosti mora zaposliti djelatnika koji ima odgovarajuću školu
 • Dokaz o pravu raspolaganja prostorom (izvod iz zemljišne knjige, ugovor o zakupu, kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika ili dr., ako prostor ima više vlasnika potrebna je izjava o suglasnosti ovjerena kod javnog bilježnika, atesti za poslovni prostor)
 • Ateste za opremu i strojeve
 •  Dokaz da pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje, za vlasnika obrta i zaposlenog djelatnika ako ga ima (podaci iz kaznene evidencije od Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Odjel za kaznenu evidenciju i prekršajnu evidenciju) – prikuplja Ured državne uprave
 •  Upravna pristojba u iznosu 270,00 kn
 • Dokaz o uplati obrtnice u iznosu od 200,00 kn (osim za hrvatske branitelje, nezaposlene osobe starije od 45 godina koje su prijavljene na Hrvatski zavod za zapošljavanje, nezaposlene osobe mlađe od 45 godina i osobe s područja posebne državne skrbi). Osobe koje su oslobođene plaćanja obrtnice dužne su dostaviti dokument kojim dokazuju svoj status. 

OBRTI MOGU BITI RAZLIČITIH VRSTA

Vrste obrta:

slobodni obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit,
vezani obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti i vezani obrti za obavljanje kojih se, kao uvjet traži majstorski ispit,
povlašteni obrti koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta.

Za određene vrste djelatnosti potrebna je propisana stručna sprema ili majstorski ispit (vezani i povlašteni obrti, za razliku od nevezanih obrta ili slobodnih obrta, koji se može osnovati neovisno o stručnoj spremi vlasnika obrta – fotokopiraonica, npr.), za trgovačke i ugostiteljske djelatnosti potrebno je utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta, a za prijevozničku djelatnost utvrđivanje uvjeta za vozilo. Zbog toga je dobro prije ishođenja potrebne dokumentacije savjetovati se s djelatnicima Ureda državne uprave – službe za gospodarstvo o svim potrebnim uvjetima prije registriranja obrta. 

Po izdavanju obrtnice potrebno je izraditi pečat i otvoriti žiro-račun u jednoj od poslovnih banaka.  

Najkasnije 8 dana prije početka obavljanja djelatnosti obaveza je prijaviti početak rada obrta Uredu državne uprave – službi za gospodarstvo.  

U roku 8 dana po početku obavljanja djelatnosti obrt treba prijaviti ispostavi Porezne uprave u Križevcima (I. Z. Dijankovečkog 8, u dvorištu) na obrascu RPO – prijava u registar poreznih obveznika, a najkasnije 15 dana od početka obavljanja djelatnosti treba se prijaviti Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje – HZZO (Petra Zrinskog 8) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – HZMO (Ulica Petra Zrinskog 8a). Prijava obrta u HZZO vrši se na obrascu T-1, a prijava u HZMO vrši se na obrascu M-11 P. Vlasnik obrta - poduzetnik prijavljuje se u sustav zdravstvenog i mirovinskog osiguranja ukoliko nije osiguran temeljem druge osnovice (zaposlenje u trgovačkom društvu, instituciji, ustanovi i dr.). Prijava vlasnika obrta i djelatnika vrši se na obrascu T-2 za zdravstveno osiguranje i M-1 P za mirovinsko osiguranje.  

Za poduzetnike mlađe od 40 godina ovdje nije kraj. Najkasnije tri mjeseca od početka obavljanja djelatnosti  potrebno je prijaviti se u REGOS – Registar osiguranika (šalter REGOSA nalazi se u poslovnici Financijske agencije, A. G .Matoša 1) i izabrati fond za II stup mirovinskog osiguranja. U II stup mogu se prijaviti i poduzetnici između 40 i 50 godina ukoliko im je to prvo zaposlenje.  

Ne treba se uplašiti količine prijava, obrazaca i adresa na koje se treba prijaviti. U svakoj instituciji postoje osobe koje će vas uputiti gdje se i kome javiti, pomoći popuniti obrasce, a preporuka je da ovaj posao obavite uz pomoć svoje knjigovodstvene agencije, ili neke od institucija za pomoć poduzetnicima.

 

Kako upisati OPG?

Upis obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva vrši se u Uredu državne uprave Koprivničko-križevačke Županije, Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, (dvorišna zgrada) sa Zahtjevom za upis u Upisnik.

Uz Zahtjev za upis u Upisnik obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva dostavlja se kopija osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog  gospodarstva, izjava članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva o izboru nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kopije osobnih iskaznica svih članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, posjedovni list katastarskih čestica koje se prijavljuju, kopija ugovora o zakupu ili izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade i izvadak iz katastra čestica za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i kopije dokumenata o postojećim upisima u registre i evidencije.

Upisom u Upisnik obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dodjeljuje se matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva,  i iskaznica nositelju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i ostalim članovima gospodarstva na zahtjev nositelja.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dužno je prijaviti u svaku promjenu koja se upisuje u Upisnik u roku 30 dana Uredu državne uprave. (Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava – «Narodne novine» 128/02, 122/03 i 189/03).

Kako osnovati zadrugu?

Zadrugu mogu osnovati najmanje tri zadrugara.

Ugovor o osnivanju zadruge sklapa se u obliku javnobilježničke isprave.

Zadruga se registrira kod Trgovačkog suda u Bjelovaru (Šet. dr. Ivše Lebovića 42, Bjelovar), a procedura osnivanja i registracije vrlo je slična registraciji trgovačkog društva.

Uz prijavu za registraciju zadruge Trgovačkom sudu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: Zapisnik sa osnivačke skupštine zadruge, Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora, Odluku o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Nadzornog odbora, Odluku o imenovanju upravitelja zadruge, ovjereni potpis upravitelja zadruge, izjavu osobe ovlaštene da vodi poslove zadruge, popis članova zadruge i dokaz o uplati pristojbe za državni proračun i oglasa za Narodne novine i lokalni dnevni list.

Nakon toga procedura je identična proceduri kod osnivanja trgovačkog društva (prijava u Državni zavod za statistiku, Poreznu upravu, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje). Svu dokumentaciju o osnivanju zadruge potrebno je dostaviti u Hrvatski savez zadruga, Gajeva 2a, Zagreb.

Koji zakoni reguliraju osnivanje trg. društva?

Propisi važni za osnivanje trgovačkih društava su slijedeći: 

 • Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 52/00, Odluka Ustavnog suda RH, 118/2003)
 • Zakon o sudskom registru (Narodne novine 1/95, 57/95, 45/99)
 • Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (Narodne novine 10/95, 101/96, 62/98, 123/2002)
 • Odluka o načinu i uvjetima za pristup podacima sudskog registra (Narodne novine 138/2002)
 • Zakon o Nacionalnoj klasifikaciji (Narodne novine 98/94, 4/95)
 • Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne novine 13/2003)